ការដាក់កំហិតទារលុយខុសច្បាប់ និងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមច្បាប់.

Advertisements