ការបន្ថយរបាំងមិនមែនពន្ធគយជាគន្លឹះសម្រេចបានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន.

Advertisements