ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១២.

Advertisements