ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច.

Advertisements