ភាពខុសគ្នារវាងអំពើកុបកម្ម បាតុកម្ម និងកូដកម្មអហិង្សា.

Advertisements