រដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយឲ្យមន្ត្រីរាជការជានារីបន្តការងារឲ្យបានយូរ.

Advertisements