សហគមន៍អឺរ៉ុប គឺជាទីផ្សារសំខាន់របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍.

Advertisements