ដំណោះស្រាយលើវិវាទរវាងពាណិជ្ជករនិងអតិថិជនដែលជាវភ្លើងអគ្គិសនី.