អាមេរិកសរសើរកម្ពុជាថា បំពេញតួនាទីប្រធានអាស៊ានបានល្អ.